O oknech

Jsou plastová okna na ústupu?

Okna z plastových profilů se na našem trhu objevují ve větší míře bezmála 15 let. Jejich historie je však podstatně delší. Za současnou podobou plastových oken jsou léta výzkumu a vývoje. Motivací vývoje plastových profilů byla především snaha přinést na trh konstrukční materiál standardně dimenzovaný a optimalizovaný jak z hlediska technických požadavků, tak i z hlediska ceny. Přes rozpornost a rozpačitost přijímání tohoto konstrukčního prvku se plastová okna jednoznačně prosazují jako ekologicky i architektonicky přiměřené řešení.O co později se zahájilo používání plastových oken v ČR o to strmější a rychlejší byl jejich nástup. Současná hladina spotřeby plastových oken jež se pohybuje na úrovni 55% svědčí o tom, že byla českou spotřebitelskou veřejností akceptována už téměř na úrovni jako v Německu.

Ne, plastová okna nejsou na ústupu, Naopak stále se daří díky vývoji držet krok se stupňujícími se požadavky trhu a díky tomu spotřeba plastových oken nadále roste. Důkazem je vývoj nejen u nás, ale i v ostatních okolních zemích. Takřka všude se spotřeba oken pohybuje okolo 50%-ní hranice ze všech nově zabudovávaných oken. Je to především důsledek toho, že PVC profily v praxi velmi dobře osvědčují svoje výhodné vlastnosti. Především možnost výroby profilů, jako výchozího materiálu ve standardních kalibrovaných rozměrech. Snadná kompletace oken. Nízká tepelná vodivost, povětrnostní a barevná stálost a především dlouhodobá životnost jsou hlavními atributy plastových, přesněji PVC profilů, pro výrobu oken, které ženou poptávku a spotřebu dopředu. Nemalou zásluhu na tom má i fakt, že se podařilo vyřešit všechny otázky spojené s ekologií. Výroba PVC samotného je dnes na velmi vysoké technické úrovni provázena velmi účinnými a přísnými bezpečnostními opatřeními, odpad z výroby oken se zpětně recykluje a našel velmi široké praktické uplatnění. Výroba profilů a oken je dnes odvětvím s prakticky uzavřeným oběhem surovin. Je zvládnuta i recyklace a opětovné použití starých demontovaných plastových oken.

Jaká je životnost plastových oken?

K této otázce je potřeba přistupovat ve dvou rovinách. První rovinou je životnost fyzická, neboli materiálová. Ta by byla zřejmě dána životností nejslabšího článku na okně. Nabízí se označit za tento článek především ty komponenty, které se na okně opotřebovávají. V tom případě by to bylo těsnění a kování. I když těsnění použité na okně je vyrobeno z velmi kvalitních materiálů, jež jsou rovněž testovány a velmi odolné vůči působení povětrnosti, přece jenom je při každém zavření a otevření okna mechanicky namáháno. Tato skutečnost se ale projevuje u oken všech typů (i dřevěných i z hliníku). Je to tedy zřejmě otázka nakolik je dobře seřízeno kování a jak moc dochází k opotřebení. Dá se předpokládat, že po velmi dlouhé době možná 10 či 20 let může na některém místě dojít k poškození těsnění. Tato skutečnost však nijak nelimituje životnost okna, neboť těsnění se dá poměrně snadno vyměnit a asi vždy bude na trhu vhodný a použitelný těsnící profil. To stejné platí i o kování. Je možné, že dlouhodobým užíváním a při špatné údržbě může dojít k poškození některého dílu kování. Avšak i tato komponenta bude vždy nahraditelná. Systémy celoobvodových kování používají standardizovaných dílů a normovaných rozměrů, a tak i v budoucnu bude možné potřebný díl, nebo celé kování vyměnit.Sklo je rovněž snadno vyměnitelná součást okna. Stačí opatrně vyjmout lištu nasadit nové sklo a opět lištu zastrčit. Sklo se asi bude ze všech těchto komponent měnit nejdříve. Nasvědčuje tomu překotný vývoj v oblasti skla zejména jeho tepelně-izolačních vlastností. Rostoucí náklady na energie a relativně velmi jednoduchá cesta ke zvýšení tepelného odporu zasklení jeho výměnou, zřejmě povede k tomu, že uživatelé ne jednou,ale několikrát za život vymění zasklení v okně. Již dnes lze propočítat a prokázat, že investice vložená do vyměny skla instalovaného před pěti roky s koeficientem Ug=2,8W/m2K za dnešní běžně dostupné zasklení s Uf=1,1 W/m2K se při dnešních cenách vrátí za 5 let a při započítání předpokládaného nárůstu za necelé tři roky.

Plastové profily tvořící konstrukci okna by již tak snadné vyměnit nebylo. Je to klíčová součást konstrukce a ta bude teď určovat životnost. Dnes jsou již k dispozici zkušenosti s plastovými okny starými přes 30 let. Tyto zkušenosti jsou natolik dobré, že opravňují k tvrzení, že životnost, fyzická životnost plastových profilů bude několikanásobně vyšší než oněch třicet let. Odhady mezi odborníky se pohybují mezi 80 - 250 roky. Jistě tolik, že je potřeba se zamyslet nad tím zda nebude potřeba vyměnit okna z jiných důvodů.

To je ale ta druhá rovina úvahy. Plastová okna v důsledku neustálého vývoje zastarají spíše morálně než fyzicky. Pravděpodobnou motivací vedoucí k výměně dnes nasazovaných oken nebude jejich fyzické opotřebení, ale snaha instalovat novější a modernější výrobky s novými užitnými vlastnostmi (Lepší koeficient prostupu, modernější tvar, větrání, bezpečnost aj.).

 

Plastová okna

  • Široké uplatnění
  • Variabilita
  • Vysoká životnost

 

 

Výhody plastových oken

Za dobu svého vývoje plastová okna prokázala řadu významných výhod a předností:

  • vysoká odolnost vůči povětrnosti a stárnutí materiál, vyrobená plastová okna si i po dlouhé době uchovávají jak vzhledové tak i mechanickévlastnosti jaké měly v době, kdy byly vyrobeny.
  • výhodné tepelně izolační vlastnosti, koeficient prostupu tepla 0,8 - 1,6 KW/m2/C
  • velmi dobré zvukově izolační vlastnosti - útlum vnější hlučnosti o 35 -43 dB
  • jednoduché a spolehlivé ovládání, snadná údržba.
  • stálost a zářivost barev řešených technologií acrylcolor.

 


© 2024 Insion ELA-PLAST » Okna » O oknech | plastová okna, profily, Most, Litvínov

ELA-PLAST s.r.o
Na Pavlu 2191
436 01 Litvínov
info@ela-plast.cz     více >>